Cmana Farm

Cmana Farm d.o.o osnovana je kao ćerka firma kompanije Cmana DOO. Prvobitna zamisao kompanije bila je da obavlja poslove praćenja zdravstvenog stanja živine koja je u tovu kao i sprovođenje svih potrebnih preventivnih mera kako bi se kvalitet i zdravstveno stanje živine održalo na visokom nivou, tokom celog perioda trajanja tova. Ove usluge Cmana Farm ne može da pruza drugim pravnim licima, isključivo na farmama u kojima je živina vlasništvo kompanije Cmana.

Kontrola kvaliteta

Cmana Farm poseduje ugovore o poslovno tehničkoj saradnji sa svim nadležnim institutima koji su svakodnevno uključeni u praćenju zdravstvenog stanja živine. Uz konsultacije i analize instituta, Cmana Farm svakodnevno brine da kvalitet živine bude na najvišem mogućem nivou. Celokupan tov se prati i analizira u akreditovanim laboratorijama.

Cmana Farm ima potpisane ugovore sa preko 30 kooperanata čiji je ukupan kapacitet preko 400.000 brojlera u tovu kao i ugovor o zakupu fame koja se nalazi u Svilajncu koja ima ukupan kapacitet 160.000 brojlera u tovu. Cmana Farm teži da svojim kooperantima pruži sigurnost u poslovanju, kontinuiran rad tokom cele godine i najbolje moguće konverzije, koje u krajnjoj instanci dovode do pozitivnih finansijskih efekata po svakog kooperanta. Cmana Farm je detaljnom analizom primetila da je veoma važno da na farmama gde se vrši tov brojlera postoje maksimalno kontrolisani uslovi tova i iz tog razloga doneta je odluka da se tokom 2017 godine otpočne sa investicijom koja se ogleda u izgradnji kompleksa od 3 farme sa po 8 objekata za tov živine.

Kapacitet od

brojlera u tovu